Ngôn ngữ
Đối tác
NHQuang

Nh Quang và cộng sự: là văn phòng luật sư

Website: https://nhquang.com/vi/

Làm việc trong lĩnh vực pháp lý đa dạng, bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp, thuế, lao động, xây dựng, đất đai, giáo dục và tranh tụng, luật sư của chúng tôi thực hiện những dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân; xác định và quản lý rủi ro; đàm phán giao dịch và hợp đồng; và giải quyết tranh chấp