Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam
  • 12/11/2019

Đây là bản nghiên cứu lớn nhất về doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam tính đến 2018 dựa trên hình thức điều tra khảo sát, phỏng vấn 1-1 và nhóm tập trung. Mục đích của nghiên cứu là thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Nghiên cứu cung cấp một định nghĩa phù hợp cho SIB, một số phát hiện chính về hệ sinh thái SIB, những thách thức chung các SIB thường gặp phải, và một số phương pháp khả dụng cùng chỉ dẫn thực hành để giải quyết những thách thức này.