Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Doanh nghiệp xã hội Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

Giới thiệu về việc hình thành của doanh nghiệp xã hội (Ses), dựa trên nhu cầu giải quyết những vấn đề xã hội cụ thể cộng đồng và được dẫn dắt bởi tinh thần kinh doanh. Giải thích khái niệm về doanh nghiệp xã hội và gợi ý hướng phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việtnam