Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Điển hình Doanh nghiệp xã hội tại VIệt Nam
  • 22/05/2019

Đuợc thực hiện bởi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Hội đồng Anh, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cùng các DNXH và các đối tác trong và ngoài nước, cuốn sách này giới thiệu các DNXH điển hình, từ đó chỉ ra tính đa dạng về hình thức tổ chức và địa vị pháp lý của DNXH. Cuốn sách này hướng tới các mục tiêu như nâng cao nhận thức và thúc đẩy phát triển của DNXH, kích thích đổi mới và các giảp pháp sáng tạo bền vững trong giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, đồng thời cũng là tài liệu cho giảng dạy và nghiên cứu.