Ngôn ngữ
Trao quyền
Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân và tổ chức có sáng kiến kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội - môi trường để giúp họ đạt được mục tiêu xã hội và kinh doanh của mình một cách hiệu quả và bền vững.
Cách thức
CSIP trao quyền nhằm giúp các DNXH củng cố nguồn lực nội tại để tìm kiếm và thực hiện thành công các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững giải quyết các vấn đề xã hội. Chúng tôi xây dựng các chương trình đặc thù cho từng doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể phát triển tự vững, đồng thời hỗ trợ năng lực khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp, cũng như năng lực tìm kiếm các nguồn vốn tài chính, nhân lực phù hợp cho doanh nghiệp mình. CSIP cũng kết hợp với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức xây dựng nên những bài học nghiên cứu điển hình (case studies) và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, hỗ trợ DNXH xây dựng các mô hình kinh doanh dựa trên những bằng chứng trải nghiệm thực tế cũng như nghiên cứu hành động phù hợp.
DỰ ÁN