Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Luật doanh nghiệp năm 2014

Tổng quan về Luật Doanh nghiệp 2014, bao gồm các vấn đề như chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp, hình thức hoạt động của các loại hình doanh nghiệp khác nhau…