Ngôn ngữ
Tài liệu tổng quan về DNXH
Bức tranh tổng quan về DNXH VN

Giới thiệu chung về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, bao gồm định nghĩa, địa vị pháp lý trong Luật Doanh nghiệp 2014, quá trình, xu hướng và điều kiện phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Báo cáo kết quả hoạt động của CSIP trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 3 năm 2015-2018 thông qua các hoạt động chính của tổ chức.