Ngôn ngữ
Tin tức
PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT “BẢN ĐỊA HÓA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDG) THÔNG QUA KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN KẾT CHO CÁC XÃ HỘI BỀN VỮNG”
  • 16/07/2018

 

Là một cách tiếp cận tích hợp và cân bằng để phát triển, nền kinh tế xã hội và đoàn kết (SSE) có tiềm năng hoạt động như một phương tiện thông minh để bản địa hoá Chương trình nghị sự năm 2030. Nhưng nó hoạt động tốt như thế nào và cần phải làm gì để hoàn thành tiềm năng này?

Tại sự kiện này, các diễn giả sẽ thảo luận các bằng chứng nghiên cứu mới và kinh nghiệm của chính quyền địa phương về SSE, và các điều kiện cho phép - như sắp xếp thể chế, các lực lượng chính trị và các khả năng kinh tế cần thiết để thành công trong các ngữ cảnh đa dạng. và là một phương tiện để thực hiện tầm nhìn chuyển đổi của Chương trình nghị sự năm 2030, đặc biệt là ở cấp địa phương và ở các thành phố.

GSEF phối hợp chặt chẽ với UNRISD, UN-DESA tổ chức một phiên họp đặc biệt về “Bản địa hóa SDGs về kinh tế xã hội và đoàn kết cho các xã hội bền vững” - như một sự kiện chính thức của HLPFSD 2018 sẽ diễn ra tại New York

Thời gian: Thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm Giáo hội Liên Hợp Quốc, 777 United Nations Plaza