Ngôn ngữ
Trao quyền
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (SESP)
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

SESP là chương trình đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ và ươm tạo các DNXH và doanh nhân xã hội (DNhXH) nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính và phi tài chính tại hai bước quan trọng nhất của quá trình phát triển là giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc.

Mục tiêu: Cung cấp những mô hình kinh doanh sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội và hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện (Chương trình Ươm Tạo doanh nghiệp xã hội) cũng như giúp các doanh nghiệp tiềm năng mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến đối tương mục tiêu rộng hơn (Chương trình Tăng Tốc doanh nghiệp xã hội).

Chương trình SESP cung cấp những hỗ trợ cả tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp xã hội trong hai bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển: Giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc.

  • Giai đoạn Ươm Tạo: các doanh nghiệp xã hội triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể.
  • Giai đoạn Tăng Tốc: Các doanh nghiệp xã hội đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội
HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Chương trình đã giúp thúc đẩy sự hình thành và mở rộng kinh doanh của 60 DNhXH và DNXH trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tăng quyền năng phụ nữ, nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, công nghệ cho phát triển.

 

Các doanh nghiệp này đã tạo ra hơn 1.500 việc làm, giúp cải thiện cuộc sống trực tiếp cho hơn 18.000 người và góp phần tạo tác động tích cực tới cuộc sống của hơn 200.000 người.

 

82% doanh nghiệp tiếp tục phát triển sau khi chương trình kết thúc (theo khảo sát năm 2018 của CSIP)

ẢNH & VIDEO