Ngôn ngữ
Tin tức
Ban hành Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT
  • 20/05/2016

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành ngày 17/05/2016 chính thức khơi thông những rào cản về mặt pháp lý cho các DNXH mong muốn được đăng ký theo luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014 và nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Đây là một tin vui cho các DNXH Việt Nam và đánh dấu những bước tiến vượt bậc trong việc công nhận và tạo điều kiện phát triển DNXH tại Việt Nam. Việc ban hành thông tư 04/2016/TT-BKHĐT cũng ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các thành viên ban vận động chính sách cho DNXH như Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TW, CSIP và nhiều đối tác khác.

Thông tư này quy định chi tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, gồm:

Biểu mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường: mục tiêu, phương thức giải quyết, thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, mức lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư cho mục tiêu xã hội,…

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, trong đó có nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường…. Biểu mẫu này nhằm thực hiện quy định “Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi…” tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP nói trên.

Biểu mẫu Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, Cũng theo hướng dẫn tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, trong trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự. Doanh nghiệp xã hội chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nếu vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận.

Biểu mẫu Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định: thông tin về tổ chức viện trợ, tài trợ; loại tài sản, giá trị và hình thức viện trợ, tài trợ; tóm lược mục đích sử dụng; thời điểm sử dụng;…

Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ,

Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường: kết quả và mức độ thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết; tình hình tiếp nhận và sự dụng viện trợ, tài trợ;…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

 

Download toàn bộ văn bản thông tư tại đây: http://bit.ly/22hZ09b

Từ Khóa Phổ Biến