Ngôn ngữ
Tin tức
Mọi ưu ái và hỗ trợ khi thành lập Doanh nghiệp xã hội
  • 24/10/2015

Được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và tương trợ đầu tư theo quy định của luật pháp.

Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và bổn phận theo quy định đối với từng loại hình thành lập doanh nghiệp ứng và các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp xã hội được thu nạp viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định pháp luật về tiếp nhận trợ giúp phi chính phủ nước ngoài.

Ngoài các khoản trợ giúp nêu trên, doanh nghiệp tầng lớp được kết nạp tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hình thức tương trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hành đích giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.
 


Trường hợp nào chấm dứt cam kết thực hành đích tầng lớp?

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp xã hội kết thúc cam kết thực hành đích tầng lớp, môi trường trong 4 trường hợp, cụ thể:

Thứ nhất, hết hạn vận cam kết thực hành mục tiêu từng lớp, môi trường của doanh nghiệp;

Thứ hai, vấn đề từng lớp, môi trường trong cam kết thực hành đích xã hội, môi trường đã đổi thay hoặc không còn nữa;

Thứ ba, không thực hiện hoặc thực hành không đầy đủ cam kết thực hiện đích xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư;

Thứ tư, trường hợp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp kết thúc cam kết thực hành mục tiêu tầng lớp, môi trường của doanh nghiệp tầng lớp, quơ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã trợ giúp, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu từng lớp tương tự.

Thành lập công ty xã hội chỉ được chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu từng lớp, môi trường nếu vẫn đảm bảo tính sổ đủ các khoản nợ và trách nhiệm tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản trợ giúp, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận.

 

Link gốc

Từ Khóa Phổ Biến