Ngôn ngữ
Báo cáo thường niên CSIP
Giới thiệu về SESP

 

Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội là chương trình trọng tâm của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) nhằm tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ tài chính, tư vấn phát triển hoạt động, phát  triển kinh doanh cho các doanh nghiệp xã hội tiềm năng; nhằm thúc đẩy khả năng bền vững và tăng cường tác động xã hội tích cực của các doanh nghiệp  xã hội tới cộng đồng.