Ngôn ngữ
Báo cáo thường niên CSIP
Giới thiệu IB

Chương trình được triển khai từ năm 2014 dưới sự hợp tác giữa CSIP và Hội đồng Anh nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các DNVVN kinh doanh cùng cộng đồng thu nhập thấp, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, tác động xã hội cũng như năng lực nội tại cho các doanh nghiệp. Các hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, sẵn sàng hơn trong việc tiếp cận các khoản đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển, tạo thêm nhiều tác động xã hội lên các hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên của Việt Nam.