Ngôn ngữ
Các tài liệu tham khảo khác
Du lịch cộng đồng tại Việt Nam dưới góc nhìn của UNWTO

Mặc dù có sự tăng trưởng nhanh chóng, du lịch vẫn cho thấy vai trò khiêm tốn trong công cuộc xóa đói giám nghèo ở khu vực Châu Á, Thái Bình Dương. Du lịch cộng đồng (CBT) là một hình thức doanh nghiệp xã hội huy động được sự phối hợp liên ngành từ nhiều phía như chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chương này bàn về sự phát triển của 15 dự án CBT bền vững tại Việt Nam, có đóng góp đáng kể trong việc cải thiện đời sống người dân ở những vùng nghèo đói, khó khăn.