Ngôn ngữ
Các văn bản pháp luật
Biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp

 

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều luật doanh nghiệp.