Ngôn ngữ
Trần Đông Mai
CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC

Chị Đông Mai hiện là cán bộ phụ trách nâng cao năng lực của Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Inclusion) và của tổ chức CSIP. Chị là đầu mối liên hệ và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các đối tác trung ương và địa phương trực thuộc dự án, cũng như các hoạt động nâng cao năng lực khác của cán bộ tổ chức. Chị Đông Mai đã có kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực phát triển ở các dự án khác nhau, tại các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, liên quan đến bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trẻ em, dinh dưỡng trẻ em, y tế dự phòng… 

Quay lại