Ngôn ngữ
Phạm Kiều Oanh
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI SÁNG LẬP

Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP). Bà là người tiên phong và là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo vệ trẻ em và quyền phụ nữ. Bà Oanh là một trong những người đồng sáng lập Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội ASEAN, là thành viên của Hiệp hội đầu tư Thiện doanh Châu Á, người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội Việt Nam. Trong 20 năm qua, bà nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Liên hợp quốc.

Quay lại