Ngôn ngữ
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN PHÂN TÍCH GIỚI
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN PHÂN TÍCH GIỚI
DỰ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TỈNH BỊ PHUN RẢI NẶNG CHẤT DA CAM
Dự án Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam là một dự án do USAID/Việt Nam tài trợ dưới sự quản lý của Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) với các mục tiêu chính: Mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng (Mục tiêu 1); Mở rộng dịch vụ xã hội và chăm sóc (Mục tiêu 2); Cải thiện môi trường chính sách và điều kiện tiếp cận của người khuyết tật (Mục tiêu 3). Để hoàn thành được các mục tiêu này, năng lực hệ thống quản lý thực hiện và điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật cũng cần được cải thiện cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương (Mục tiêu 4). Dự án được triển khai tại 8 tỉnh, trong đó CSIP triển khai dự án tại 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai.
Giới đóng vai trò quan trọng, rõ ràng trong chu trình dự án của USAID và được cụ thể hóa trong các hoạt động của dự án. Trong khuôn khổ dự án, bên cạnh các can thiệp nhằm đảm bảo công bằng và phòng chống bạo lực giới, giới là vấn đề được lồng ghép xuyên suốt trong các can thiệp hỗ trợ người khuyết tật. Thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy, các vấn đề liên quan đến giới trong lĩnh vực khuyết tật tại 3 tỉnh trên địa bàn bao gồm (nhưng không giới hạn): những vấn đề về giới nào trong việc tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng ? Những rào cản nào cho nam giới/ trẻ em trai và nữ giới/trẻ em gái khuyết tật từ việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, những rào cản đó có khác nhau giữa các giới không ? vấn đề về bạo lực giới ...Quan trọng hơn, các can thiệp của dự án cần được thiết kế và triển khai như thế nào để giải quyết các vấn đề trên?
CSIP tìm kiếm các tổ chức, đơn vị hoặc các nhóm tư vấn thực hiện một phân tích về giới trên địa bàn 3 tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước với những nội dung cụ thể tại: https://drive.google.com/.../10Mc71699tXRxVyGUyor.../view...
Các đơn vị, công ty quan tâm xin gửi các tài liệu sau về địa chỉ procurement@csip.vn trước ngày 30/4/2022