Ngôn ngữ
Tuyển dụng
(Hết hạn) TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

[TUYỂN DỤNG] (english below)


Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tuyển nhóm Tư vấn đánh giá dự án. 

* YÊU CẦU: 
Đối với trưởng nhóm: 
- Ít nhất 01 bằng Thạc sĩ trong các lĩnh vực: Quản lý dự án/ Xã hội học/Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan. 
- Ít nhất 5 năm thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá cho các dự án phát triển; 
- Kinh nghiệm thực hiện các phương pháp nghiên cứu: phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn sâu và các phương pháp định tính và định lượng khác;
- Kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương, các nhóm dân tộc thiểu số và các tổ chức phát triển;
- Am hiểu về doanh nghiệp xã hội.

-Đối với thành viên nhóm đánh giá (nếu có)
- Ít nhất 01 bằng Cử nhân trong các lĩnh vực: Quản lý dự án/ Xã hội học/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan. 
- Kinh nghiệm thực hiện các phương pháp nghiên cứu: phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn sâu và các phương pháp định tính và định lượng khác;

*Xem CHI TIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC tại: http://bit.ly/CSIP_SERD_TOR_2019

* CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Ứng viên gửi hồ sơ vào hòm thư dangmanh@csip.vn,
cc hòm thư phamkieuoanh@csip.vn. 
Hồ sơ bao gồm: 
• CV (nêu rõ hoạt động đánh giá dự án đã thực hiện);
• Bản đề xuất kỹ thuật: Giải thích ngắn gọn và biện minh cho các phương pháp sẽ được triển khai và kế hoạch hành động;
• Bản đề xuất tài chính: Dự toán chi phí hoàn chỉnh chi phí bao gồm các chi phí phụ trợ phát sinh như: đi lại, ăn ở, thuế, phí và chi phí hội thảo trong phạm vi đánh giá, v.v.

* HẠN NỘP HỒ SƠ: 17h00 ngày 10/04/2019

*Thông tin liên hệ: 
Ông Đặng Hồng Mạnh - Điều phối dự án SERD - 0904.321. 088
----------------------
CSIP is seeking for a competent consultant (either individual or a group) to implement the final evaluation of Strengthen Social Enterprises for Innovative and Sustainable Rural Development (SERD) a project which is conducted to identify whether the defined objectives have been met at the end of
funding period. It should also provide a comprehensive analysis of impacts and challenges throughout three years of project implementation. The outcome of final evaluation, therefore, would support accountability of the project owner to donor as well as provide key learning points of all stakeholders of the project to prepare for a tentative funding phase of the project.

1. Requirements for evaluation methods
The design and methods for evaluation are to be proposed by the consultant in the proposal and inception reports. In these matters, the following requirements must be compiled by the consultant. 
• The evaluation should be designed in compliance with the OECD-DAC standards for development evaluation 
Participatory approach must be applied throughout the evaluation. Stakeholders of the project (i.e. local partners, target groups, government bodies, donors etc.) need to be included in the evaluation 
• Project documents (project proposal, progress reports
etc.) and policies of project owner and donor need to be considered. 

2. Key qualifications of the consultants


Qualification for lead consultant:
• Having at least a Master degree in project management, social science, business administration
and other relevant majors;
• Having at least 5 years of implementing monitoring and evaluation activities for development projects; Being in a leading position of
evaluation group is an advantage;
• Be familiar and having proven experiences with research methods such as participatory approach, in-depth interview and other qualitative and quantitative methods;
• Having experiences working with local governments, ethnic minority groups and development organizations;
• Having knowledge and understanding about social enterprises.
Qualification for members of
evaluation group (if any):
• Having at least a Bachelor degree in project management, social science, business administration
and other relevant majors;
• Be familiar and having proven experiences with research methods such as participatory approach, in-depth interview and other qualitative and quantitative methods;

3. Application
Candidates for
consultant position must submit the following documents for application
•CVs of all evaluators involved which clearly indicate relevant past evaluation projects of the candidate;
•Technical proposal: Short explanation and justification of the methods to be deployed as well as the action plan for the evaluation;
•Financial proposal: Complete cost estimate that includes both, the fee as well as any ancillary costs to be incurred, such as transport, accommodation, taxes, fees, and costs of workshops in the scope of the evaluation
etc.
•Link Terms of reference: http://bit.ly/CSIP_SERD_TOR_2019

The application documents must be submitted to CSIP before 10 April 2019 via email.
Mr. Dang Hong Manh (Project Coordinator)–dangmanh@csip.vn; 
cc. Ms. Pham Kieu Oanh (Project Director)–phamkieuoanh@csip