Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT PHẦN MỀM CHỈ SỐ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. CSIP thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp Xã hội và sáng kiến Xã hội thông qua việc xây dựng phong trào doanh nghiệp Xã hội ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

 Hiện tại, CSIP được USAID/Việt Nam hỗ trợ để thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai” (Dự án CSIP/Inclusion 3). CSIP/Inclusion 3 hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, bất kể nguyên nhân, thông qua mở rộng và cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội, tăng cường thực thi chính sách và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho các cơ quan về người khuyết tật ở cấp quốc gia và cấp địa phương, cũng như cho các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại cộng đồng.

 Hiện, CSIP có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn Đánh giá Kỹ thuật Phần mềm nhằm đưa ra những đánh giá, đề xuất về hệ thống KPI Info so với nhu cầu của BQLDA.
 Chi tiết công việc và yêu cầu, vui lòng xem Điều khoản tham chiếu tại: https://drive.google.com/.../1A4Sjraagh1QA4sSfyiJgse.../view
Thời gian thực hiện công việc: Từ tháng 5/2022 đến hết tháng 7/2022.

 Các cá nhân quan tâm xin gửi CV và các tài liệu sau về địa chỉ procurement@csip.vn trước ngày 30/4/2022:
- Thiết kế sơ bộ quy trình thu thập thông tin, báo cáo
- Bản kế hoạch triển khai dự kiến
- Dự kiến nhân lực thực hiện