Ngôn ngữ
Kết nối
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ KẾT NỐI CỦA MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI VIỆT NAM - Hợp phần thuộc Dự án ISEE-COVID
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án ISEE-COVID hướng tới tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp có tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam và góp phần giảm tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. 

Trong khuôn khổ Dự án, Gói tài trợ nhằm tăng cường năng lực và kết nối mạng lưới SIB với những mục tiêu cụ thể sau:

  • Tạo điều kiện và hỗ trợ sự hợp tác giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái để chia sẻ kiến thức, chuyên môn và kỹ năng
  • Thực hiện các giải pháp hệ thống để hỗ trợ các thành viên ứng phó với COVID-19
  • Quảng bá và mở rộng mạng lưới SIB Việt Nam và vai trò của SIB trong các hệ sinh thái kinh doanh và xã hội khác
 
HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Gói tài trợ nhằm thực hiện hoạt động dự kiến sau:

Hoạt động 1: Hỗ trợ thành lập và vận hành Mạng lưới SIBs Việt Nam (VNSE)

Hoạt động 2: Hỗ trợ các hoạt động của Blue Swallows Connect Initiative (Nhóm Én Kết Nối)

Hoạt động 3: Hỗ trợ SIBs giải quyết thách thức điều hành doanh nghiệp thông qua thí điểm triển khai Mạng lưới kết nối cá nhân.

Hoạt động 4: Hỗ trợ triển khai thí điểm nền tảng kết nối kinh doanh trực tuyến Én Kết Nối

Tới cuối 2022, Dự án kỳ vọng sẽ thu hút ít nhất 20 SIBs tham gia Mạng lưới Én Kết nối; 20 SIBs tham dự VNSE; các hoạt động study tour sẽ góp phần giúp 30 SIBs được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm vượt qua thách thức kinh doanh. Đến cuối 2022, nền tảng trực tuyến Én Kết Nối sẽ giúp tạo ra 100 kết nối kinh doanh.
ẢNH & VIDEO