Tin tức
[ÉN XANH 2019] TRUY TÌM SÁNG KIẾN KINH DOANH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  • 23/08/2019

Những năm gần đây, phát triển bền vững là xu thế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bắt nguồn từ thách thức phát triển mà vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai, phát triển bền vững và những mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tạo tác động chính là chìa khóa cho câu hỏi lớn này.

 

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đòi hỏi những giải pháp mang tính lâu dài:

 

 Nông nghiệp của Việt Nam vẫn là một trong những ngành có nhiều tiềm lực phát triển. Tuy vậy, sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo an toàn vệ sinh, nông nghiệp không bền vững,... là những thách thức lâu dài mà nền nông nghiệp nước nhà đang phải đối mặt.

 

 Việt Nam hiện là quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều thứ 4 trên thế giới, lên tới 1,88 triệu tấn hàng năm (theo The Asian Post). Bên cạnh đó, dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và các hoạt động kinh tế, chất lượng của nguồn tài nguyên đất, nước và không khí đang suy giảm đáng kể.

 

 Với du lịch, Việt Nam cũng phải đương đầu với các thách thức không nhỏ. Rác thải trong các hoạt động du lịch hay việc du lịch chưa tạo ra sinh kế cho các nhóm cộng đồng địa phương yếu thế - những vấn đề không mới, nhưng chưa có một câu trả lời triệt để.

 

 Trong kinh doanh, vai trò của phụ nữ vẫn chưa được thúc đẩy một cách có hiệu quả. Theo báo cáo "Vai trò của nữ giới trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp" (2018) do Navigos Group thực hiện, 39% ứng viên đưa ra kết quả rằng doanh nghiệp họ không có chương trình dành riêng cho việc phát triển lãnh đạo nữ.

 

 Bên cạnh các nhóm cộng đồng phát triển mạnh mẽ, những nhóm yếu thế trong xã hội vẫn bị “bỏ lại” trên tiến trình hội nhập của đất nước.

 

Nhìn nhận được những thách thức lớn như vậy trong xã hội Việt Nam, với tầm nhìn mang lại một cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững hơn, Én Xanh 2019 tìm kiếm những sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức ở 5 chủ đề: Nông nghiệp, Môi trường, Du lịch bền vững, Trao quyền phụ nữ và Kinh doanh bao trùm - đa dạng.

 

 

 

Hướng tới một nền Nông nghiệp Việt Nam Hiệu quả - Nhân văn - Bền vững, Én Xanh 2019 tìm kiếm những sáng kiến kinh doanh góp gần giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp như:


- Kiến tạo nông nghiệp công bằng
Hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân
- Tăng năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp
- Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
-
Giảm thiểu, xử lý rác thải từ hoạt động nông nghiệp
-
Thích ứng với biến đổi khí hậu


Tìm hiểu thêm về:
- Những thách thức của nền Nông nghiệp Việt Nam: http://bit.ly/EnXanh2019_ThachthucNN
- Những mô hình tiêu biểu giải quyết thách thức Nông nghiệp: http://bit.ly/EnXanh19_MohinhNN

 

 

 

Én Xanh 2019 tìm kiếm các sáng kiến kinh doanh giải quyết những vấn đề dưới đây, để mang lại chất lượng Môi trường tốt hơn cho xã hội Việt Nam:

 

Tiêu dùng bền vững
- Giảm thiểu, quản lý rác thải
- Sử dụng và chế tạo năng lượng mới
-
Các sáng kiến giúp giải quyết ô nhiễm môi trường nói chung

Tìm hiểu thêm tại
- Những thách thức trong lĩnh vực Môi trường - Biến đổi khí hậu: http://bit.ly/EnXanh2019_ThachthucMT
- Những mô hình tiêu biểu giải quyết thách thức Môi trường: http://bit.ly/EnXanh19_MohinhMT
 
 

 


-

 

Các SKKD giải quyết những thách thức về Du lịch mà Én Xanh 2019 tìm kiếm có thể là:


Phát triển điểm đến bền vững
- Phát triển mô hình du lịch mới
- Giải quyết, xử lý rác thải đến từ hoạt động du lịch


Tìm hiểu thêm về:

- Những thách thức trong Du lịch bền vững:http://bit.ly/EnXanh2019_ThachthucDL
- Những mô hình tiêu biểu giải quyết thách thức về Du lịch: http://bit.ly/EnXanh19_MohinhDL

 

 

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò của Phụ nữ trong hoạt động kinh doanh, Én Xanh tìm kiếm các cánh Én tiềm năng mang lại:


- Tạo môi trường làm việc bình đẳng, hỗ trợ sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong kinh doanh
Tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
- Những điển hình lãnh đạo nam giới có các sáng kiến ủng hộ và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc
-
Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ
-
Cung cấp dịch vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc (đào tạo, tư vấn, nâng cao nhận thức, đo lường…)


Tìm hiểu thêm tại: 
- Những thách thức trong quá trình Trao quyền cho phụ nữ: http://bit.ly/EnXanh19_ThachthucPN
- Những mô hình tiêu biểu giải quyết thách thức về Trao quyền phụ nữ: http://bit.ly/EnXanh19_MohinhPN

 

 


Với Én Xanh 2019, các sáng kiến thúc đẩy kinh doanh bao trùm - đa dạng là những sáng kiến tạo ra văn hóa đa dạng, hòa nhập ở mỗi doanh nghiệp. Đó có thể là những sáng kiến đem đến các cơ hội bình đẳng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia và phát huy năng lực của mình trong mọi mặt hoạt động của DN, với vai trò của nhà cung cấp, người làm công, người tiêu dùng, nhà phân phối…

 

Tìm hiểu thêm tại: 
- Những thách thức trong Kinh doanh bao trùm - đa dạng: http://bit.ly/EnXanh19_ThachthucBTDD

Từ Khóa Phổ Biến