Ngôn ngữ
Trao quyền
DỰ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TỈNH ƯU TIÊN (INCLUSION)
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng (CSIP) ký Thỏa thuận Hợp tác với USAID/Việt Nam để thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của Người khuyết tật tại các tỉnh phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai" (Dự án Hòa nhập 3). 

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh thông qua việc thực hiện các trong tâm sau:

(i) Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật: dự án sẽ hỗ trợ các tỉnh cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao nhằm mục đích cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Các dịch vụ phục hồi chức năng theo các quy chuẩn và yêu cầu chất lượng cao, sẽ được cung cấp trực tiếp cho khoảng 7.000 người khuyết tật theo nhu cầu của họ. Về dài hạn, dự án hướng tới mục đích tăng cường năng lực hệ thống phục hồi chức năng tại các tỉnh với nhiều thành phần tham gia (công lập và ngoài công lập) nhằm đảm bảo tính bền vững của các dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao.

(ii) Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật: Dự án sẽ hỗ trợ các tỉnh xây dựng và triển khai các mô hình: 1) Dịch vụ chăm sóc cho khoảng 11.250 người khuyết tật tại gia đình; 2) Mạng lưới các tổ chức, câu lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật và các dịch vụ giúp người khuyết tật hòa nhập xã hội; và 3) Các mô hình chăm sóc sức khỏe tâm lý dành cho người khuyết tật và gia đình.

(iii) Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật: Dự án hướng tới cải thiện quyền và môi trường sống của người khuyết tật thông qua: 1) Tăng cường việc thực thi chính sách; 2) Vận động cho việc thực thi các quyền của người khuyết tật; 3) Cải thiện nhận thức và thái độ của công chúng đối với người khuyết tật; 4) Dỡ bỏ dần các rào cản vật lý và rào cản xã hội đối với người khuyết tật; và 5) Tăng cường khả năng tự chủ của các cơ quan liên quan trong xác định và giải quyết các vấn đề hỗ trợ người khuyết tật.

​Đối với Dự án Hòa nhập 3, CSIP chịu trách nhiệm thực hiện vai trò là đối tác triển khai chính, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý toàn bộ các hoạt động dự án tại 3 tỉnh địa bàn dự án, với các chức năng chính gồm: Lựa chọn đối tác triển khai (nhà thầu) và quản lý các thỏa thuận tài trợ với nhà thầu, (ii) Quản lý tài chính dự án, đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ quy định của nhà tài trợ và các quy định liên quan, (iii) Xây dựng và triển khai hệ thống Giám sát, Đánh giá và Học tập, (iv) Đảm bảo chất lượng các dịch vụ được cung cấp cho người khuyết tật thông qua các hoạt động do nhà thầu triển khai, (v) Cung cấp các hỗ trợ xây dựng năng lực cần thiết để nhà thầu hoàn thành các kết quả kỳ vọng.

ẢNH & VIDEO