Ngôn ngữ
Trao quyền
DỰ ÁN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ (ICSO)
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự  (ICSO) được tài trợ bởi Irish Aid nhằm củng cố hiệu quả hoạt động và tăng cường tác động xã hội của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) bằng việc áp dụng các sáng kiến doanh nghiệp xã hội. Dự án mong muốn giới thiệu và truyền cảm hứng về Doanh Nghiệp Xã Hội như một cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.

 

Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức xã hội dân sự hoạt động tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: Tăng quyền năng cho phụ nữ, Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và Hỗ trợ người khuyết tật, có quan tâm và mong muốn phát triển nhánh kinh doanh hoặc chuyển đổi sang DNXH.

 

Các hỗ trợ của dự án hướng đến hỗ trợ các CSO nâng cao năng lực về tổ chức, về vận hành, về kinh doanh để đạt tự vững tài chính từ đó tăng cường điều kiện kinh tế và sự tham gia của phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường đối thoại chính sách với các bên liên quan nhằm kiến tạo một môi trường thuận lợi lớn cho CSO để phát triển nhánh kinh doanh hoặc chuyển mình theo hướng doanh nghiệp.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Các hỗ trợ của chương trình Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự nhằm giúp cho các tổ chức CSO mong muốn phát triển theo định hướng DNXH thử nghiệm mô hình kinh doanh,  hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể từ nhánh kinh doanh hoặc từ mô hình DNXH mà tổ chức lập ra.

 

CSO được nhận hỗ trợ để đánh giá năng lực tổ chức liên quan đến phát triển DNXH và nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực

CSOs được nhận hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 3 tháng

CSOs được nhận hỗ trợ chuyên sâu trong 12 tháng bao gồm

Tài trợ không hoàn lại vốn hạt giống tương đương 4000 USD

Tư vấn kinh doanh

Kết nối mạng lưới, hỗ trợ huy động nguồn lực phi tài chính

 

Kết quả: Sau 2 năm triển khai (2014-2015), chương trình ICSO do CSIP thực hiện đã tổ chức được 3 Roadshow tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 01 hội thảo quốc tế và 6 buổi trò chuyện về DNXH, thu hút hơn 370 lượt người tham gia.  CSIP cũng đã hỗ trợ cho 39 Tổ chức, trong đó 12 Tổ chức được tư vấn đồng hành xây dựng kế hoạch kinh doanh và 06 Tổ chức được nhận gói hỗ trợ chuyên sâu 12 tháng bao gồm vốn hạt giống tương đương 4000$, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, hỗ trợ huy 

 

 

 

 

ẢNH & VIDEO