Ngôn ngữ
Truyền cảm hứng
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ HỆ SINH THÁI ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nhằm đem đến cái nhìn sâu hơn về môi trường đầu tư tác động tại Việt Nam, CSIP, với sự tài trợ của Đại sứ quán Canada, đã thực hiện báo cáo nghiên cứu về hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam, từ đó đề xuất các hỗ trợ cần thiết mà các tổ chức phát triển, trong đó có Chính phủ Canada, có thể triển khai để thúc đẩy hoạt động đầu tư tác động tại Việt Nam, giúp đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động.

Cùng với đó, hai buổi hội thảo đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp tạo tác động, các đơn vị cung cấp vốn, các tổ chức trung gian nhằm tham vấn ý kiến đầu vào và giới thiệu các kết quả đầu ra của báo cáo.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Báo cáo “Nghiên cứu về hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam” đã chỉ ra những thách thức hiện hữu trong mối quan hệ cung - cầu và trong năng lực hỗ trợ của các tổ chức trung gian khiến cho các hoạt động đầu tư tác động còn rất hạn chế tại Việt Nam.  Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị và vai trò của các tổ chức phát triển trong việc giải quyết các thách thức trên.

ẢNH & VIDEO