Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CỦA CSIP

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (SESP) là một trong những chương trình trọng tâm của CSIP nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội. Chương trình SESP cung cấp những hỗ trợ cả tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp xã hội trong hai bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển: Giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc. Mục tiêu của chương trình là nhằm cung cấp những mô hình kinh doanh sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội và hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện (Chương trình Ươm Tạo doanh nghiệp xã hội) cũng như giúp các doanh nghiệp tiềm năng mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến đối tương mục tiêu rộng hơn (Chương trình Tăng Tốc doanh nghiệp xã hội).

  • Giai đoạn Ươm Tạo: các doanh nghiệp xã hội triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể. Chi tiết.
  • Giai đoạn Tăng Tốc: Các doanh nghiệp xã hội đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội. Chi tiết.

Tham khảo danh sách các doanh nghiệp xã hội đã được hỗ trợ từ Chương trình SESP qua các năm tại đây

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014 (SESP 2014):

SESP 20014 tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và gia tăng tác động xã hội tích cực của các doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng.

Chương trình tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp xã hội đặt mục tiêu trọng tâm là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua triển khai các hoạt động kinh doanh bền vững, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xã hội.

Hiện chương trình đã ngừng nhận hồ sơ đăng ký. 

Tham khảo thông tin chi tiết về SESP 2014 tại đây.