Vũ Thu Trang
ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN
Chị Vũ Thu Trang hiện là Điều phối Dự án SERD của CSIP. Trước khi tham gia CSIP, chị Trang có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển với các tổ chức phi chính phủ khác nhau, liên quan đến các mảng như giáo dục, thanh niên, cộng đồng dân tộc thiểu số, quản trị, tăng cường trách nhiệm giải trình xã hội, trao quyền và nâng cao tiếng nói của các nhóm yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người nghèo…), tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia, xã hội dân sự. Bên cạnh kinh nghiệm về quản lý dự án, chị Trang có các thế mạnh về nâng cao năng lực, đào tạo, nghiên cứu và vận động chính sách. Chị Trang tốt nghiệp Đại học Hà Nội chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và thạc sĩ cao cấp tại Đại học Antwerp chuyên ngành Quản trị và Phát triển.
Quay lại