Kết nối
QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM
  • 12/09/2015

Với số vốn tài trợ từ CAD $15,000-$35,000 cho một dự án, thời gian thực hiện 4 tháng (kết thúc dự án trước trước ngày 26/02/2016.

Các đề xuất dự án hợp lệ: Để được xem xét, các đề xuất phải thuộc ít nhất một trong các chủ đề trọng tâm dưới đây:

(1) Chống bạo lực giới và bạo lực tình dục;

(2) Bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản, đặc biệt dành cho các nhóm dễ bị tổn thương ví dụ như nhóm thiểu số tính dục.

(3) Ủng hộ chuyển tiếp dân chủ và mở rộng sự tham gia dân chủ, đặc biệt bởi phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số:

(4) Cải tiến các quy định luật pháp và chống lại ảnh hưởng làm mất ổn định của tội phạm và tham nhũng, bao gồm thông qua tập huấn nâng cao năng lực trong ngành an ninh;

(5) Ngăn chặn hôn nhân trẻ em, cưỡng ép tảo hôn và cưỡng ép kết hôn ép (bấm vào đường link để được hướng dẫn);

(6) Bảo vệ tự do tôn giáo Bảo vệ tự do tôn giáo (bấm vào đường link để được hướng dẫn).

Chủ đề (1) (2) (3) sẽ dành cho các dự án thực hiện trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và Huế; chủ đề (5) sẽ tập trung tại địa bàn của tỉnh Bình Phước, An Giang, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long (Các tỉnh khu vực Tây Nam).

Xem chi tiết: http://www.canadainternational.gc.ca/…/deve…/CFLI-FCIL.aspx…

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến